GN prot. Stockholm 2010

Nordiskt Gastronomiskt Nätverk

Stockholmsmöte med utökat presidium tisdagen den 23 mars på Vinkällaren Grappe under ordförandeskap av Sven-Olle Olsson (SGA).

Deltagare: Magnus Gröntoft (HA), Christina Möller (MA), Inger Stiltjestrand-Svensson (SGAV), Gun Karlsson (VGAV), Alf Carlsson (VGA), Björn Lindberg (LS), Gunnar Forssell (GA), Magdalena Ribbing (GMV & mötesantecknare).

Mötet inleddes med lunch i Grappes sällskapslokal. Ami Hovstadius från Visit Sweden deltog på inbjudan från GMV och berättade om sin organisations uppdrag från näringsliv och regeringen i lika delar om att skapa engagemang för Sverige som matland.

Förhandlingarna hölls i Grappes Akademierum och präglades av bekymmer över nätverkets framtid. Innan detta ämne togs upp gav Christina Möller en aktuell presentation Måltidsakademien. Därefter fick varje deltagare ge sin syn på Nätverket och Portalen. Alla organisationer var eniga i att de årliga Nätverksmötena är betydelsefulla för Akademierna och Vänföreningarna och att man vill fortsätta detta samarbete. Därpå vidtog den livliga diskussionen om Portalen, Nätverkets största bekymmer trots att tekniken finns och är i stort sett färdigutvecklad i Portalen. Eftersom personella resurser saknas hos flertalet nätverksmedlemmar för uppehållande av effektiv information i Portalen, vilket har varit syftet från början, beslöts efter diskussion att lägga Portalen på is till det ordinarie nätverksmötet som hålls i Stockholm i november. Då bör ett definitivt beslut tas om Portalens existensberättigande.

Mötet beslöt att alla akademier, sällskap och vänföreningar som är medlemmar i Nätverket ska länka till alla övrigas hemsidesadresser i en särskild och för alla likadan ruta på sin egen hemsida. Därmed kan varje intresserad ledamot och medlem i nätverket gå in på varje annan organisations sida och hämta information, alltså det som är ett huvudsyfte med Portalen. Björn Lindberg gavs uppdraget att skapa en ”ruta” för dessa samtliga nätadresser och ge den en god form varefter alla ska lägga denna ruta på respektive hemsida.

Nätverksmötesdeltagarna visade stor enighet i svaren på frågan om engagemang för Portalen och för Nätverket. Alla vill ha kvar Nätverket, ingen krävde Portalens fortlevnad. Alf Carlsson frågade om det går att ha ett nätverk utan nät – Portalen – men det problemet löstes genom den ruta med allas nätadresser som beslutades.

Argumenten mot Portalen rörde i huvudsak den kraft som måste läggas på att hålla den levande; alla nätverksorganisationerna är ideella och har varken kompetens eller tid för det ganska mödosamma arbetet. För att hålla kvar Portalen krävs en mycket tydlig nyttoeffekt för medlemmarna. Den har ännu inte synts till.

Magnus Gröntoft, verksam i Nordiska ministerrådet, redogjorde för Hagdahlsakademien som han närstuderat, och som länge försökt definiera sin roll. Frågor som ställts: Vilket slags kompetens krävs för ledamöter i Hagdahlsakademien? Vilken balans ska finnas mellan kända personligheter och för akademien behövlig kompetens? Åtaganden, ambitioner, förväntningar? Socialt umgänge och ansvarsfördelning? Vad ska man satsa på?

En slutsats som Magnus Gröntoft dragit av sin studie är att ledamöternas nätverk är den viktigaste faktorn för att Hagdahlsakademien ska lyckas med sin verksamhet, att sprida kunskap om svensk husmanskost och om Charles Emile Hagdahl.

Publicitetens betydelse diskuteras. Magdalena Ribbing ifrågasatte värdet av publicitet i alla lägen. Magnus Gröntoft betonade att innan akademien delar ut sina priser ska den vara känd, annars blir priserna förminskade. Alf Carlsson underströk vikten av värdighet och prestige för de gastronomiska akademierna. Gun Karlsson påpekade att publiciteten hjälper vänföreningarna att få fler medlemmar. Björn Lindberg framhöll publicitetens betydelse för att akademiernas, sällskapens och vänföreningarnas pristagare ska uppmärksammas även utåt.

Magnus Gröntoft berättade om det samlade begreppet Ny nordisk mat. En tydlig förenkling av lagar och förordningar kan noteras beträffande livsmedlen. Nordisk mat betyder inte att alla de nordiska länderna måste saluföra varandras mat, ny nordisk mat är i Sverige svensk mat osv. Vissa områden är särskilt aktuella för Ny nordisk mat: barn och mat, hälsa och mat, och mat och representation. Jordbruksverket har 50 miljoner kronor till insatser i projektet Matlandet Sverige, och 110 miljoner kr till de tjugofyra länsstyrelserna i samma projekt.

Sven-Olle Olsson krävde ett paradigmskifte från teknik till smak och njutning beträffande maten: ”vi måste beskriva smak, lukt, känsel och deras estetik, till detta behövs tvärvetenskaplig forskning”. Grunden för luktens, smakens och känselns estetik samt upplevelserna och njutningen, glädjen eller avskyn för mat och måltider måste bearbetas vetenskapligt inom den filosofiska disciplinen estetik.  Magnus Gröntoft höll med: ”vi har lagt en fantastisk grund till säker mat och nu får vi lägga på gourmetaspekterna – vi ska visa världen att vi kan det!”

Magnus Gröntoft fick uppdraget att göra ett underlag för Nätverkets Stockholmsmöte i november, med tre frågor för respektive medlemsstyrelse att besvara. Detta kommer att utskickas till respektive Akademi och Vänförening.

De tre projekten eller skrivelserna:

  1. Vad är en Gastronomisk Akademi?
  2. Begrepp och definitioner inom gastronomin.
  3. Nätverkets framtid.

Dessa diskuterades och det beslöts att utkast skall föreläggas novembermötet 2010 i Stockholm. Arbetsgruppen är densamma som utsågs i Malmö och Sven-Olle Olsson är koordinator.

Därpå diskuterades olika företeelser inom nätverksramen; Sven-Olle Olsson meddelade att Danska gastronomiska akademien vill lämna nätverket av praktiska skäl. En tanke om att låta alla medlemmar medverka till att bedöma vägkrogar togs upp men lämnades snart. Efter ytterligare småprat om olika möjligheter till det fruktbart samarbete som ska förstärkas vid nästa möte den 12 & 13 november 2010 i Stockholm, dit Christina Möller hjärtligt inbjöd ledamöterna i Nätverket, avslutades mötet och ordföranden med flera begav sig hemåt.

Vid pennan                                               Justeras

Magdalena Ribbing                                  Sven-Olle R Olsson

25 mars 2010                                           9 april 2010

Det här inlägget postades i Protokoll. Bokmärk permalänken.