GN Prot Stockholm 2006

Protokoll

Nätverksmöte den 13-14 oktober 2006 mellan de nordiska gastronomiska akademierna och vänföreningarna

Datum:     Fredag den 13 och lördag den 14 oktober 2006
Plats:     Vinkällaren Grappe i Stockholm

Närvarande:
Gunnar Forssell     Gastronomiska Akademien
Ralph Edenheim
Gunilla Englund
Christina Möller     Måltidsakademien
Marie-Louise Danielsson-Tham
Magdalena Ribbing     Vännerna till GA och MA
Helena Tallius Myhrman
Barbro Henning
Sven-Olle Olsson     Skåneländska Gastronomiska Akademien
Thorsten Andersson,
Lennart Englesson
Gull-Britt Nilsson    Skåneländska Gastronomiska Akademiens Vänförening    Inger Stiljtestrand Svensson
Birgitta Rasmusson     Västra Gastronomiska Akademien
Torbjörn Eliasson
Tommy Bergstrand    Västra Gastronomiska Akademiens Vänförening
John Isaksson
Kirsten Skovsby    Danska Gastronomiska Akademien
Lars-Erik Holm (under lördagen) Lilla Sällskapet

Ej närvarande:         Hagdahlsakademien

1    VÄLKOMSTHÄLSNING
Sven-Olle Olsson hälsade alla välkomna till femte nätverksmötet mellan de     nordiska gastronomiska akademierna och deras vänföreningar.

2    DAGORDNING
Dagordning godkändes.

3    PROTOKOLL
Föregående protokoll godkändes
Tilll protokolljusterar utsågs ordförande.

4    VAL
Till ordförande för mötet den 13-14 okt valdes Sven-Olle Olsson.
Till sekreterare för mötet den 13-14 okt valdes Helena T Myhrman.

5    PRESENTATION
Varje organisation presenterade kort vem som representerar föreningen på mötet och     vad som hänt under året.

6    ARBETSUTSKOTT
Sven-Olle Olsson omvaldes för två år som ordförande för nätverkets arbetsutskott. Övriga representanter (Carl Jan Granqvist, Marie-Louise Danielsson-Tham, Torbjörn Eliasson och Jan Krag Jacobsen/Kirsten Skovsby) är utsedda av respektive organisation. Om byten sker meddelas detta till ordförande.

7     INFORMATIONSGRUPP
Informationsgrupp med uppdrag att försöka aktivera diskussionsforumet läggs ned.     Uppgiften drivs vidare av Portalgruppen.

8    PORTAL
8.1    Arbetsgrupp för portal mm
Torbjörn Eliasson presenterade uppkopplat hur en hemsida för Nätverket (konstruerad av Tommy Bergstrand) kan användas vid ett besök på nätverksportalen. Olika     funktioner och möjligheter som chat, forum, adressregister med sökfunktioner, butik     länkning till egen hemsida mm visades.

Portalen behöver en person som är tekniskt ansvarig för portalen och en IT-ansvarigkontaktperson från respektive akademie/vänförening. Till samordningsansvarig för Portalen föreslogs Torbjörn. Akademier/vänföreningar meddelar namn på kontaktperson till Sven-Olle. För närvarande saknas representanter från Lilla Sällskapet och Danska Gastronomiska Akademien. Övriga representanter är Lars Thelén, Vännerna, Helena Sandberg SGA, Jan Schultze, VGA och Marie Lönnerskog Hogstadius, Hagdahlsakademien.

Instruktion till Arbetsgrupp för Portal ges av Nätverksmöte genom sammanfattning,
i punkt 8.3.

Dessutom behövs på sikt ett redaktionsråd och en ansvarig utgivare som har     Nätverksmötets mandat att ansvara för innehållet.

8.2    Diskussion
Utifrån förslaget diskuterades hemsidans syfte, innehåll, möjligheter, tidsperspektiv,     tillgänglighet mm.
Grafisk profil, utseendet på hemsida, är viktig för bilden av Nätverket. Design och     bildurval är viktigt verktyg för läsbarheten. Detta arbete processas vidare.

Från samtal noterades bland annat följande;
Struktur för hemsidan är otydlig. I diskussionen blandas den egna hemsida ihop med     Nätverkets. Det är viktigt att skilja på Nätverks hemsida och den egna förenings/     akademiens hemsida. Vad hör hemma på Nätverkets hemsidan och vad ska enbart vara på den egna hemsidan? Några såg stora möjligheter i försäljning via nätbutik. Ska butik höra till nätverksnivån eller den egna förenings/akademiens? Syftet med hemsida för nätverket har inte formulerats. Vem ska ha tillträde och hur långt: Nordiskt perspektiv – användbarhet – åtkomlighet & – utbyggbarhet? Nätverkets syfte, definitioner mm beskrivs. Logisk uppbyggnad och lätt att hitta. Öppna sidor och interna sidor. Hur blir man medlem i nätverket?

8.3    Sammanfattning

Utgångspunkter för Portalen är;

·    Användarvänlighet
·    Målsättning med Nätverket
·    Syfte med Portal

Syftet med Portalen är att;

·    Främja kontakt och erfarenhetsutbyte mellan representanter för de Nordiska Gastronomiska Akademierna och deras Vänföreningar.
·    Sprida information om Nätverket för de Nordiska Gastronomiska Akademierna och deras Vänföreningar.
·    Lotsa den intresserade allmänheten till de Nordiska Gastronomiska Akademierna och deras Vänföreningars hemsida

Målsättning för Nätverk är att;
·    Se punkt nedan övrigt

För Nätverkets hemsida gäller
·    Nätverksrelaterat innehåll
·    Relevant Struktur
·    Tillgänglighet    (öppna sidor respektive intern sidor)

Det är viktigt att finna relevanta huvudrubriker eller knappar att lotsa vidare från.     Strukturen byggs från dessa s.k. ingångar. Tex.

huvudrubriker
·    Nordiskt nätverk
·    Akademier /Vänföreningar
·    Program / kalendarium
·    Projekt
·    Kontakt

övrigt
·    Forum
·    Chat
·    Gästbok
·    Butik

9    EKONOMI
Beslutades att den årliga driftskostnaden för Portalen, 2100 kr fördelas lika mellan de     sju Akademierna och vänföreningarna.

10    SYMBOL
Sven-Olle flaggade för en gemensam symbol för det nordiska nätverket, nämligen den gamla nordiska flaggen från 1430, som är den inversa skåneländska/skånska flaggan.

11    PROJEKT
Sven-Olle redogjorde för projektet: Den nya Nordiska Måltiden. Under året har en relativt detaljerad disposition av boken växt fram som presenterades. Därefter följde en diskussion om hur projektet skulle kunna drivas i Nätverket. Förslag togs att starta projektet med att ordna ett symposium om den nya nordiska måltiden där frågeställningarna behandlas översiktligt på förslag från Thorsten Andersson. Till styrgrupp för projektet utsågs: Sven-Olle Olsson (ordf), Christina Möller, Birgitta Rasmusson, Thorsten Andersson och Kirsten Skovsby.

12    NÄSTA MÖTE
”Det Danske Gastronomiske Akademi” genom Kirsten Skovsby bjöd in till nordiskt     nätverksmöte i Köpenhamn den 16-17 november 2007.

13    ÖVRIGT
Målsättningsparagrafen för Nätverket ses över. Ansvariga är Magdalena Ribbing och     Lars-Erik Holm.
Organisationsparagrafen ses över av Helena T Myhrman.
Bilder från Nätverksmötet mm kan vara bra illustrationer på Hemsidan.
Meddela samrådsansvarig om Du har några.

Vid protokollet

Stockholm den 26 oktober 2006

Helena Tallius Myhrman

Justeras

Sven-Olle Olsson

Det här inlägget postades i Protokoll. Bokmärk permalänken.