GN Prot. Malmö 2004

Protokoll fört vid Nätverksträffen mellan de Nordiska Gastronomiska Akademierna

Tid: 13 november 2004.
Plats: Kockska Huset i Malmö
Deltagare:
Gastronomiska Akademien, Direktör, J Thorsten Andersson, även ledamot i Skåneländska Gastronomiska Akademien, Ledamot, Ralph Edenheim,
Gastronomiska Akademiens Vänförening, Ordförande, Magdalena Ribbing, Ledamot, Hans-Olof Ramberg,
Västra Gastronomiska Akademien, Praeses, Solveig Björcke, Sekreterare, Alf Carlsson, Direktör, Torbjörn Eliasson,

Västra Gastronomiska Akademiens Vänförening, Ordförande, Annerita Olofsson Jansson, Sekreterare, Totte Wiberg,

Måltidsakademien, Vice Ordförande, Carl Jan Granqvist, även ledamot i Gastronomiska Akademien
Styrelseledamot, Christina Möller, båda representerade även som styrelseledamöter Måltidsakademiens Vänner,

Det Danske Gastronomiske Akademi, Vice President, Jan Krag Jacobsen,

Lilla Sällskapet, Ordförande, Lars-Erik Holm, Vice sekreterare, Monica Hörner,

Skåneländska Gastronomiska Akademien, Praeses, Sven-Olle Olsson, Tf Sekreterare, Gunnar Törnquist, Kassör, Lennart Englesson, Ledamot, IngaLill Hall, Hedersledamot, Bengt Holgerson,
Ledamot, Håkan Jönsson, Ledamot, Ulla-Britt Lentelius, Hedersledamot, Karl-Erik Olsson, Revisor, Leif Paulsson, Senior, Jan-Öjvind Swahn, även ledamot i Gastronomiska Akademien och Måltidsakademien

Skåneländska Gastronomiska Akademiens Vänförening, Ordförande, Marie Pieplow, krögare Årstiderna, Sekreterare, Kerstin Adlén, Vice ordförande, Ingvar Persson, Styrelseledamot, Inger Stiltjestrand, Medlem, Ann Björklund, Medlem, Gull-Britt Nilsson, Medlem, Thomas Ahlbeck,

Gäster: MatHalland, Projektledare, Hans Bergsten, Maten i Skåne, Ordförande, Carl Sonesson, Tidning, Restauranger & Storkök, Lina Wallentinsson, Nils Ellström,

§ 1
Förklarade praeses i Skåneländska Gastronomiska Sven-Olle Olsson mötet öppnat och hälsade deltagarna välkomna. Dock kunde Norrlands Gastronomiska Sällskap & Akademi och Suomen Gastronomien Seura ry, Gastronomernas Förening i Finland inte delta.

§ 2
Därefter presenterade sig akademierna och vänföreningarna för deltagarna i följande ordning:

A. Det Danske Gastronomiske Akademi presenterades av dess Vicepresident, Jan Krag Jacobsen. Den grundades 1964 och i sin verksamhet utger man diplom och hedersdiplom samt lägger sig i debatten. Man vill vara ett diskussionsforum. Efter 10 års arbete med ett Måltidens hus lade den nya regeringen ner projektet. Närmast aktuella uppgift är ett möte om Nya Nordiska Köket.

B. Gastronomiska Akademien presenterades av direktör J Thorsten Andersson. Den grundades 1958 i Skåne på båten till Köpenhamn av Sten Broman och Fritjof Nilson Piraten. Snart invaldes Tore Wretman. Man arbetar under mottot att sitta väl till bords och dagens  17 ledamöter är en blandning av proffs och vanliga människor. Av dagens ledamöter har endast Povel Ramel varit med från starten. Senast efterträdde professor Karin Johannisson Tore Wretman. I sin verksamhet utger man årligen Gastronomisk kalender som utkommit i en unik svit av 45 st. Man delar ut belöningar, medaljer och diplom, varav en del tillsammans med företag. Man har del i Årets Kock och planerar ett seminarium ”Knölar i vår tjänst”.
Gastronomiska Akademiens Vänförening presenterade av dess ordförande, Magdalena Ribbing. Man grundades 1990 och är en ideell förening vars syfte är att stödja Akademien. Medlemsavgiften är 500 kronor och däri ingår ett ex av Gastronomisk Kalender. Man har ett program med trevligheter bl a bakelsekurs, besök mm. Man ser som sin uppgift att sprida information om Akademien. Avslutningsvis konstaterades att man är positiv till ett samarbete mellan akademierna och vänföreningarna.

C. Västra Gastronomiska Akademien presenterades av direktör Torbjörn Eliasson. Den startade 1995 och har 21 ledamöter varav en idag är vakant. Man har ett kollektivt arbetssätt och kravet för ledamöterna är att man ska ha sin hemvist i regionen. Man delar ut diplom och resestipendier under devisen ”vi vill ha riktigt käk”. Med det avser man att främja kvalitet i ett brett perspektiv. Akademierna i norden är små internationellt sett men om man går samman och enas om en gemensam värdegrund kan man tillsammans uträtta mer.
Västra Gastronomiska Akademiens Vänförening presenterades därpå av dess ordförande, Annerita Olofsson Jansson. Den grundades år 2000 och vill värna om matkultur. Man arrangerar välbesökta program och föreningen expandrar och har idag 150 medlemmar varav 100 är aktiva. Medlemsavgiften är 300 kronor. Avslutningsvis konstaterades att man är positiv till ett samarbete mellan akademierna och vänföreningarna.

D. Måltidsakademien presenterades av sin vice ordförande, Carl Jan Granqvist. Den bildades 2000 och har en nationell bas. Den består av 30 ledamöter och syftar till att belysa måltiden på ett vetenskapligt sätt. Med Måltidsakademien har man skapat ett större nätverk från alla landets lärosäten. Man ger ut årsböcker, inventerar litteratur. Man har skapat såväl en bibliotekstiftelse som en museistiftelse och arbetar på ett skapa en forskarskola för 14 doktorander på flera lärosäten.
Måltidsakademiens Vänner presenterades av Carl Jan Granqvist. Den startade redan 1993 och har idag 800 medlemmar plus 300 studenter varav exempelvis 80 finns i Göteborg. Idag har man fonder om sammanlagt ca 600.000 kronor ur vilka man delar pengar. Vänföreningen bidrar aktivt till att finansiera till exempel akademiens stipendier till Grythyttans studenter. Man arrangerar resor, ger ut nyhetsblad, gör matlagningsövningar, utser Årets Tryffel. Man är också positiv till ett framtida samarbete mella akademierna och vänföreningarna.

E. Lilla Sällskapet presenterades av sin ordförande, Lars-Erik Holm. Det grundades egentligen 1814 och 1833 fick man sin hemvist i Källaren Aurora. Man är idag 21 ledamöter varav 2 vakanser. Avgiften är 350/år. Man delar ut smakskedar och diplom samt försäljer skrifter. Man träffas regelbundet varje månads sista måndag. Man förklarade sig mycket positiva till ett samarbete mellan akademierna.

F. Skåneländska Gastronomiska Akademien presenterade av praeses, Sven-Olle, Olsson. Syftet med akademien är att befrämja den skåneländska gastronomin och ge spridning åt alla aspekter av mat och måltider. Man är 23 ledamöter och bland aktiviteterna de senaste åren har märkts symposier som dokumenterats med böcker, Genomförande av vägkrogsprojekt, initiativ till högskoleutbildning, medverkan i ”Maten i Skåne” samt utdelning av diplom och priser många i samarbete med andra stiftelser.
Därefter presenterades Skåneländska Gastronomiska Akademiens Vänförening av ordförande, Marie Pieplow. Man har idag ca 300 medlemmar varav 40 företag och stöder praktiskt och ekonomiskt akademien i vars anda man verkar. Man har bredd i de aktiviteter man gör och exempel den senaste tiden är Vodka & Kaviar provning, Mat med färg och färg i maten, praktiska övningar som bakning med Jan Hedh. Man delar ut ett årligt stipendium. Avslutningsvis konstaterades att man är positiv till ett samarbete mellan akademierna och vänföreningarna.

G. Skånes Livsmedelsakademi pressenterades av Bengt Holgersson. Den startades 1994 och består av 33 medlemmar som är myndigheter, organisationer och företag som betalar en årsavgifft om 25.000 kronor. Verkställande sekreterare är Kjell Olsson. Man delar ut stipendier samt driver projekt som ökar samarbetet mellan näringslivet och forskningen. Ett exempel är Vinnova.

§ 3
Därefter presenterades ett erbjudande om informationssamarbete mellan akademierna och facktidningen RS av Nils Ellström och Lina Wallentinsson. Tanken är att genom ett samarbete nå ut till deras läsekrets som består av ca 8000 personer inom måltidsmarknaden med tyngdpunkt på den kommersiella sektorn. Nils Ellström berättade om ett tänkbart upplägg med två stående sidor samt svarade på frågor om ägarstruktur och läsarstruktur. Lina Wallentinsson gick igenom tankarna bakom tidningens redaktionella innehåll och layout.
Vid den efterföljande diskussionen var den allmänna inställningen hos akademierna positiv och vänföreningarna ställde sig bakom sina akademiers uppfattningar. Emellertid uttalades en viss oro för att akademierna genom ett sådant samarbete skulle bli för hårt knutna till en tidning och ev stöta bort andra.

§ 4
Praeses Sven-Olle Olsson gick igenom underlaget för eftermiddagen. Det avsåg förslag till inrättande av nätverk i Norden samt redovisning av frågeställningar som tagits upp på de två tidigare mötena mellan akademierna. Underlaget bifogas protokollet som bilaga.

§ 5
Under eftermiddagen fördes först förberedande diskussioner i grupper om förutsättningar för nätverkssamarbete och de målsättningar och förslag som ställts samman inför mötet av Sven-Olle Olsson, SGA. Akademierna samlades i sal 6 under ordförandeskap av Karl-Erik Olsson, SGA och vänföreningarna i ”kyrkan” under ordförandeskap av Kerstin Adlén, SGAV. Vänföreningarna beslutade under sitt möte att:

1. utbyta information med varandra genom att ordförande i respektive förening håller kontakt med de andra och skickar medlemsbrev och program kontinuerligt.

2. Styrelsen i respektive förening fattar beslut om möjlighet skall finnas för de andra Vänföreningarnas medlemmar att delta i aktiviteter. Steg 2 i detta utbyte kan tänkas bli ett gemensamt medlemsinformationsblad och så småningom kanske möjlighet att besöka varandra enligt ”Rotarymodell”.

3. att erbjuda varandra specifika arrangemang, t.ex gemensamma resor. Närmast i tiden ligger en av Stockholmsföreningen planerad ”Tryffelletarresa på Gotland” hösten 2005 och ”Hummerfiske” på västkusten hösten 2005. Därefter planeras en ”Sparristur” i Skåne våren 2006.

Vänföreningarna diskuterade även upplägg och prisbilden vid arrangemang liksom vissa medlemsförmåner.

Därefter återsamlades grupperna för uppsummering och beslut under ordförandeskap av Karl-Erik Olsson SGA, som sammanfattade eftermiddagens diskussioner bland akademierna med att konstatera att det fanns ett stort intresse för ett utökat samarbete. Förutsättningar för att ett sådant utökat samarbete skall komma till stånd är att kommunikationen förbättras, att nyttan av de olika aktiviteterna är tydlig för alla inblandade och att de ekonomiska problemen kan få en lösning. Ambitionsgraden måste dessutom vara realistisk med tanke på att det rör sig om arbete på fritiden för medlemmarna.

Som definition av gastronomi och måltidskunskap enades mötet om att det är matens och måltidens vetenskap, hantverk och konst. En viktig fråga i det framtida arbetet är att befrämja gastronomin i vardagen.

Därefter fattades följande beslut:

–    att tillsätta en arbetsgrupp med uppgift att undersöka förutsättningarna för etablering av nätverket samt att lägga fram en struktur hur detta nätverk skall se ut och hur det skulle kunna fungera. Följande personer utsågs att ingå i gruppen, som själva utser sekreterare:
Sven-Olle Olsson (SGA, ordf.)
Carl-Jan Granqvist (GA)
Marie-Louise Danielsson-Tham (MA, även kontaktperson för Lilla Sällskapet)
Torbjörn Eliasson (VGA)
Jan Krag Jacobsen (DGA)

–    i frågan om samarbete med tidskriften RS beslöts att uppdra åt samarbetskommitten att diskutera kommunikationsfrågorna och undersöka möjligheterna för ett närmare samarbete med en eller flera tidningar.

–    att fortsätta med de årliga träffarna med akademierna. Västra Gastronomiska Akademin åtog sig att arrangera nästa träff, i oktober 2005.

–    att den utsedda arbetsgruppen skulle ha fortlöpande kontakter med vänföreningarna. Till kontaktpersoner i vänföreningarna utsågs ordförandena i desamma.

–    att en gemensam nätportal bör skapas för akademierna. Åt arbetsgruppen uppdrogs att utreda de praktiska frågorna kring upprättandet av portalen.

–    att förnya uppdraget åt den vid Stockholmsmötet utsedda redaktionsgruppen med Totte Wiberg, som ordförande, Kerstin Adlén, Gunilla Englund och Helena Tallius-Myhrman att försöka aktivera diskussionforumet akademier@yahoogroups.com och förmå akademiledamöter samt styrelseledamöter i vänföreningarna att ansluta sig.

–    att åt arbetsgruppen uppdra att utreda hur man bäst etablerar och vidmakthåller aktuell information rörande organisationernas stadgar, aktiviteter, ledamöter, funktionärer, adresser, telefonnummer, mailadresser, etc. Torbjörn Eliassons, VGA, tidigare förslag ligger till grund för arbetet.

–    att arbeta för att få politiska representanter att bli medagerande i frågor som befrämjar måltiden. Åt Magdalena Ribbing och J Thorsten Andersson uppdrogs att formulera en strategi för att få politiskt stöd och resurser för att främja måltiden i samhället. Som viktiga framtida samarbetspartners och finansiärer nämndes Jordbruksutskottet och Nordiska Rådet.

–    att utöka samarbetet mellan vänföreningarna och förbereda gemensamma aktiviteter för dessa.

–    att få till stånd ett utökat samarbete kring Måltidens dag och Måltidsgalan, samt en större samordning kring utdelandet av priser.

§ 6

Tackade praeses alla deltagarna för deras engagemang samt avslutade mötet.

Malmö 16 november  2004

Marie Pieplow/Gunnar Törnquist/Håkan Jönsson    Justeras:
Vi förde pennan
Kerstin Adlén, Karl-Erik Olsson. Sven-Olle Olsson
Kvällen före mötet blev deltagarna hjärtligt mottagna av Marie och Wilhelm Pieplow som i Kockums gästmatsal bjöd på ett strålande sillbord med musikunderhållning. Efter lördagens möte bjöds deltagarna till residenset där Bengt Holgersson berättade om byggnadens historik och pietetsfulla förvaltning och bjöd därefter på en klassisk gåsameny som dessutom förgylldes av intressanta gåsareflektioner från Jan-Öjvind Swahn. Ett stort tack för en synnerligen trevlig och generöst arrangerad kväll. Därtill ska läggas ett stort tack till alla de (främst praeses) inom Skåneländska Gastronomiska Akademien med Vänförening för mycket väl arrangerade dagar.

Det här inlägget postades i Protokoll. Bokmärk permalänken.