Gn prot Linköping 2009

Nätverket för de Gastronomiska akademierna i Norden och dess vänföreningar

PROTOKOLL
fört vid Nätverksmötet i Linköping den 6-7 mars 2009
Plats: Linköpings slott

Anmälda: Jan Krag Jacobsen, DGA & SGA, Thorsten Andersson, GA & SGA, Stephan Rössner GA & MA, Carl Jan Granqvist GA & MA, Christina Möller, MA, GMV & LS, Magdalena Ribbing, GMV & LS, Helen Tallius Myhrman, GMV, Sven-Olle Olsson; SGA & SGAV, Håkan Jönsson SGA & MA, Lennart Englesson  SGA, Marie Pieplow, SGAV, Gull-Britt Nilsson, SGAV, Birgitta Rasmusson, VGA, Torbjörn Eliasson, VGA, Gun Karlsson, VGAV, Tommy Bergstand, VGAV
Ledamöter från Hagdahlsakademien: Björn Eriksson, HA, Martin Lind, HA & GA, Marie Lönneskog Hogstadius, HA, Elisableth Lagerfelt, HA, Lasse Frisk, HA, Inga Wallenquist, HA, Johnny Ludvigsson, HA, Bengt Sandin, HA, Claes-Göran Österlund, HA

Välkomsthälsning
Preses för Hagdahlsakademien, landshövding Björn Eriksson, hälsade välkommen.

Val av ordförande och sekreterare för mötet
Sven-Olle Olsson, SGA & SGAV, valdes till ordförande. Till sekreterare valdes Inga Wallenquist, HA.

Presentation av organisationerna, verksamheten och deltagarna
De sex närvarande akademierna och de tre vänföreningarna presenterades av sina respektive representanter.

Gastronomiska akademiens verksamhet har präglats av 50-årsjubileet av akademiens grundande 1958 och nästa år fyller kalendern 50 år. En bok om gastronomisk forskning har utgivits. Boken kan rekvireras kostnadsfritt av intresserade ledamöter i nätverkets övriga akademier.

GA är medlem i den Internationella gastronomiska akademien. Ett förslag som framfördes var att de Nordiska akademierna skulle betraktas som en enhet och möjligen skulle ha intresse av ett gemensamt medlemskap till en kostnad av cirka 8 000/år. Frågan är vad man får ut av ett medlemskap? Något beslut togs inte i ärendet utan frågan bordlades.

Gastronomiska akademiens vänförening är gemensam med Måltidsakademiens vänförening sedan 2006 och har tillsammans cirka 500 medlemmar. Ett problem för vänföreningarna är att de har haft stort medlemsbortfall under senare året, förmodligen beroende på medlemmarnas sparsamhet i kristider. Även Skåneländska gastronomiska akademiens vänförening med mellan 200 och 250 medlemmar har märkt stort tapp i medlemsantal. Aktuell frågeställning är hur föreningarna skall lyckas föryngra sig.
I motsats till övriga vänföreningar ökar medlemsantalet hos Västsvenska gastronomiska akademiens vänförening som för närvarande har cirka 180 medlemmar.

Val av styrelse/arbetsgrupp
Nätverkets styrelse/arbetsgrupp skall träffas minst ett par gånger per år och skall enligt tidigare beslut bestå av en representant från varje akademi.

Mötet beslöt enhälligt att välja Sven-Olle Olsson, SGA, till styrelsens ordförande.

Övriga ledamöter är Carl-Jan Granqvist, GA, Marie-Louise Danielsson Tham, MA och LS, Jan Krag Jacobsen, DGA, Torbjörn Eliasson, VGA och Marie Lönneskog Hogstadius för HA. Som representant för vänföreningarna valdes Gun Karlsson. Styrelsen kommer att ha sitt nästa möte i maj, förslagsvis i Mariestad den 14/5 eller i Göteborg den 15/5. Datum fastställs senare. Organisationerna uppmanades att se över om de vill ändra sina representanter i styrelsen. Besked önskas av Sven-Olle Olsson senast den 20 mars!

Sven-Olle Olsson meddelade att Nätverket kommer att inbjudas till Skåneländska gastronomiska akademien i gåsatid år 2009. Plats: Antingen i Malmö eller i Lund.

Fler akademier till Nätverket?

Frågan om kriterier för medlemskap i GastroNord togs upp. Huvudkriteriet för medlemskap är att akademien har ett brett intresseområde och inte är specialinriktad som exempelvis Lutfiskakademien med flera.

En svensk akademi med bred inriktning som inte anslutit sig till Nätverket är Norrländska gastronomiska akademien där landshövdingen i Jämtland Maggi Michaelsson är ordförande. Eldrimner i Jämtland nämndes också, men den är inte en gastronomisk akademi. Björn Eriksson åtog sig att kontakta Maggie Mikaelsson om intresse finns från Norrländska gastronomiska akademiens sida och Birgitta Rasmusson kontaktar Eldrimner. Även Christina Fjellström och Christina Möller har kontakter med personer inom dessa akademier liksom Sven-Olle med flera har med Kurt Genrup.

Arbetet att knyta akademier från övriga nordiska länder kommer att fortsättas. För att det skall lyckas måste Nätverket visa upp vad vi kan erbjuda och vilken nytta som finns i ett medlemskap. Tidigare har vi haft kontakt med en Gastronomernas förening i Finland, Eero Mäkelä och Marja-Lisa Ahjomaa, liksom vi har kontakt med Wenche Frölich i Norge. Hon har blivit inbjudan till samtliga träffar och känner väl till vår önskan om en Norsk gastronomiska akademi. Vi har också kontakt med islänningar, som vi bör kontakt igen omgående. En lämplig kontaktperson att länka samma de nordiska relationerna skulle kunna bli Magnus Gröntoft, projektsamordnare, New Nordic Food, bosatt inom Hagdahlsakademiens verksamhetsområde.

Portalen

Tanken är att sekreterare eller IT-ansvarig inom akademier och vänföreningar skall ha access till Portalen och lägga in uppgifter. Syftet med Portalen är dels att visa att vi finns, dels skapa en möjlighet till intern kommunikation.

Förslaget att bygga ut Portalen med en bredare, populär hemsida med recept, information om vad som händer inom gastronomin och dylikt skulle kräva en webbmaster och/eller redaktör, vilket mötet ansåg orealistiskt att genomföra.

Kalendern är viktig att satsa på. Här kan akademierna lägga in sina aktiviteter och program så att medlemmar kan besöka andra akademiers och vänföreningars öppna möten i mån av plats. Kalendern får också funktionen att onödiga programkollisioner kan undvikas, såväl tidsmässigt som ämnesmässigt.

Fastslogs att Portalens funktioner kan bli till nytta för vänföreningarna och dess överlevnad. Ett brev bör därför sändas ut till samtliga medlemmar i vänföreningar och akademier om att Portalen finns. Mötet beslöt att ge Magdalena Ribbing i uppdrag att utforma detta brev.

Nätverksmöte dag 2, den 7 mars 2009
Plats: Östgötarummet på Länsmuseet i Linköping

Summering av gårdagens beslut och diskussioner

Vänföreningarna: Utöver beslut om att sända informationsbrev om Portalen till vänföreningarnas medlemmar för att uppmuntra besök i andra akademier och vänföreningar diskuterades olika samarbetsprojekt, bland annat en ”Gastronomsk slottsturné 2010”, ett arrangemang som sträcker sig från Sörmland i norr till Skåne i söder.
Värvningsmöten för att få nya medlemmar till vänföreningarna och informationsfolder var andra frågor som tagits upp. Det är viktigt att ha en öppen attityd inom de olika organisationerna.

Akademierna: Inflation i diplom och pris kan bli ett problem. Strängare kriterier och färre utmärkelser efterlystes. Inställningen till priser och diplom skiljer sig när de ses ur Stockholmsperspektiv och ur lokal synvinkel. Den regionala uppmärksamheten är värdefull för många diplommottagare. Att samma pristagare får flera utmärkelser samtidigt ansågs kunna motverkas genom att namnlistorna läggs ut i nätverket.

Frågan om medlemskap i den internationella gastronomiska akademien som ajournerades under gårdagen togs upp igen och möjligheten att vara ”korresponderande medlem” diskuterades. Mötet beslöt att hänskjuta frågan till styrelsens möte i maj.
”Matens kvalitet” diskuterades som begrepp och Christina Möller delade ut KSLA’s skrift, som förklarar de olika komponenterna i detta komplicerade begrepp. Stephan Rössner och Thorsten Andersson informerade också om Gastronomiska Akademiens kommande symposiesatsning i oktober månad på Läkaresällskapet i Stockholm där man skall bemöta och diskutera påståenden i Mats-Eric Nilssons båda böcker: ”Den hemlige kocken och Äkta vara”.

Nätverkets framtid

Projektet Ny nordisk mat, matkvalité och forskning kring inhemsk livsmedelsproduktion diskuterades ur olika synvinklar:
• Det är pengarna som styr var råvarorna kommer ifrån. Hoppet är att konsumenterna efterlyser lokalt odlat och frågar var livsmedlen kommer ifrån.
• Misslyckas vi att få gehör måste vi söka kockarnas stöd för att gå vidare i arbetet.
• Frågan är om det är akademiernas uppgift att vara forskningsdrivande eller om vi skall bedriva lobbyverksamhet.
• Akademierna kan syssla med att främja gastronomin, användningen av bra råvaror, utveckla smakerna, skapa möten genom symposier och på så vis sprida tankarna.
• Akademierna kan lobba för ”Matlandet Sverige” genom att föra en dialog med jordbruksministern. Detta skulle kunna bli den nya styrelsens uppgift.
• Det är också viktigt att finna ett tydligare fokus, ett nordiskt fokus. Akademierna måste samla sig till en gemensam aktion. Ett nordiskt nätverk kan ju inte bara bestå av två länder.
Det är viktigt att inte begränsa sig enbart till Sverige utan att det blir en aktion för ett ”Nordic Foodland” riktad till alla de nordiska ländernas jordbruksdepartement.
• Diskussionen återknöt till den tidigare problematiken att vi måste anstränga oss att få med de andra nordiska länderna. Även det blir den nya styrelsens uppgift.

De akademiledamöter som har kontakter med andra ländernas potentiella intressenter får i uppdrag att sända namn och kontaktuppgifter på dessa via mejl till Sven-Olle Olsson innan styrelsens maj-möte.

Linköping den 8 mars 2009

Sven-Olle Olsson            Inga Wallenquist
Ordförande                sekreterare

Anteckningar från vänföreningarna vid Nätverksmötet i Linköping 6-7 mars 2009

Fredag 6 mars på eftermiddagen samlades vänföreningarnas representanter till ett separat möte, enligt tidigare mönster.
Denna gång deltog från Skåneländska Gastronomiska Akademiens Vänförening Marie Pieplow och Gull-Britt Nilsson, från Västsvenska Gastronomiska Akademiens vänförening Gun Karlsson, Totte Wiberg och Tommy Bergstrand samt från Gastronomiska Akademiens och Måltidsakademiens Vänner undertecknad.
Mötet blev konstruktivt och lyckat.
Representant:
Vänföreningsmötet utsåg Gun Karlsson, Västsvenska Gastronomiska Akademiens vänförenings ordförande, till vänföreningarnas representant i den styrelse som utsetts till Nätverket under ordförandeskap av Sven-Olle R. Olsson.

Medlemsvärvning:
Skåneländska och GMV har förlorat medlemmar medan Västsvenska har ökat med ett trettiotal. Gun Karlsson förklarade detta med att Västsvenska har sitt årsmöte förlagt till en sponsrad mattillverkare, såsom en korvfabrikant eller sillfabrik som då bjuder på något ät- och drickbart vilket gör mötet helt gratis för alla som är med; medlemmarna i föreningen erbjuds att ta med sig vänner som då ofta också blir medlemmar.
En broschyr av enkelt slag med inbetalningskort bidrar till att skaffa medlemmar enligt samtligas erfarenhet. Arrangemang med kunskapsinriktning är tilldragande, liksom en blandning av billigt och dyrt.

Portalen:
Sekreteraren eller annan utsedd person i respektive förening har som uppdrag att uppdatera Portalens information om föreningens arrangemang. Det sker genom att med hjälp av givet lösenord gå in i Kalendarium på www.akademier.se och fylla på respektive ta bort informationen.
Vänföreningsmötet enades om att medlemmarna måste informeras om att möjlighet att delta i varje annan medlemsförenings möten föreligger. Därför ska ett kort meddelande sändas till varje medlem i varje vänförening och sammanslutning ansluten till nätverket. Detta meddelande formulerades under mötet för godkännande av akademierna, vilket också skedde. Meddelandet kan ges den form varje förening önskar men bör på nätet eller i pappersutskick under denna vår nå varje medlem.

Gemensam aktivitet:
Mötet enades om att i denna gemenskapsanda försöka samordna en aktivitet under våren 2010 i form av en gastronomisk slottsturné där deltagarna ska kunna gå på och av underhand som turnén pågår, om de inte vill delta i hela rundan, som avses börja i Mellansverige och fortsätta till Västsverige och Skåne. Exempel på gastronomiska slott är Svartsjö utanför Stockholm och Tjolöholm utanför Göteborg; Skåne är späckat av slott med matkvalitet, såsom Sofiero. Detta stora arrangemang kräver mycket och god planering, vilket måste ske tidigt i höst.
Magdalena Ribbing
GMVSocialt progran:
FREDAG
Samling kl 12 Linköpings slott
Östgötsk smakpalett med Louise Alenbrand, Östgötamat, med välkomsthälsning av Landshövding Björn Eriksson
Meny:
Linköpings stad: Klart vatten
Millingstorp: Runöl
Boxholms Mejeri AB; Boxholms Årgångsost
Café Gyllens : Dinkelsnack
Rimforsa Strands : Stav av blåbärsmarmelad
Brostorps Hemlagade: Grönmögelost
Hargodlarnas: Hetta marmelad
Eklunds Chark AB: Spickekorv på tunna skivor av fikonbröd från Slåttergubben
Kinda Gurka AB: Vit snabbsaltad gurka
Vätternblomman Trädgårdsmästeri: Skott & småblad
Smultronbodaprodukter: Lammstradivarius med örtkräm
Finnö Fisk: Kallrökt lax med hovsenapsås av Hovsenap & champagnesenap, Sänkdalens rapsolja
Östergötlands Potatisodlarförening: Biskopsbergas Sparrispotatis med grönärtpurékräm
Kaffe med Norell´s Hembageris: Pepparkaksskorpa

Middag med underhållning av ”Charles Emil Hagdahl” kl 19 hos Landshövding Björn Eriksson på Linköpings slott
Meny:
Kräftlasagne
La Gascogne par Alain Brumont, Gros Manseng-Sauvignon 2007
Blue Nun Light
*
Hjortytterfilé från Stein-Mården med rosépepparsås och hasselbackspotatis Gröna bönor och sallad
Torres Gran Sangre de Toro
St Regis
*
Mandelflarnskorg med hallonparfait
Offley Cachucha
Cider
*
Kaffe med avec

LÖRDAG
Samling kl 9 i Östgötarummet på Länsmuseet
Miniseminarier om Hagdahls 200-års jubileumsbok och visning av ny film om Hagdahl

Lunch på Hagdahls kök kl 12 (restaurangen på Länsmuseet)

Avslutning

Det här inlägget postades i Protokoll. Bokmärk permalänken.