GN Prot Göteborg 2005

Protokoll från det konstituerande mötet i Nätverket mellan de Nordiska Gastronomiska Akademierna och Vänföreningarna i Göteborg den 15 oktober 2005.

Närvarande:
Skåneländska Gastronomiska Akademien: Sven-Olle Olsson, praeses, Håkan Jönsson, sekreterare, Lennart Englesson, kassör.
Skåneländska Gastronomiska Akademiens Vänförening: Inger Stiltjestrand Svensson, Gull-Britt Nilsson, ledamöter.
Gastronomiska Akademien: Carl Jan Granqvist, representerar även Måltidsakademien.
Gastronomiska Akademiens Vänförening:  Magdalena Ribbing, ordförande,  representerar även Lilla Sällskapet samt  Hans Olof Ramberg,  ledamot.
Måltidsakademien: Carl Jan Granqvist, se ovan Gastronomiska Akademien och Marie-Louise Danielsson-Tham, representerar även Lilla Sällskapet.
Måltidsakademiens Vänförening: Christina Möller, ordförande, Hagdahlsakademien: Lars ”Pluto” Johannisson.
Västra Gastronomiska Akademin: Torbjörn Eliasson, direktor, Alf Carlsson, sekreterare.
Västra Gastronomiska Akademins Vänförening: John Isaksson, ordförande, Nicklas Andréasson, Carl Magnus Hedin, Totte Wiberg.

1.    Sven-Olle Olsson hälsade alla närvarande välkomna till detta det fjärde nätverksmötet. Han poängterade att det var viktigt att nu kunna stadfästa en överenskommelse om den fortsatta verksamheten – inte som en övergripande paraplyorganisation utan som ett samarbetsorgan mellan akademierna och Vänföreningarna.

2.    Lars ”Pluto” Johannisson presenterade Hagdahlsakademien som grundades för tre år sedan, har 13 ledamöter plus en ytterligare som väljs in/adjungeras för ett år och därefter lämnar akademien – systemet är till för att bibehålla vitaliteten i akademien. Hagdahl föddes den 6 februari 1809, inte den 7:e som ibland anges. Akademien arbetar i likhet med övriga akademier med utmärkelser och priser till särskilt förtjänta.

3.    Ordföranden konstaterade med tillfredsställelse att praeses i Norrländska Gastronomiska Akademien, Maggi Michaelsson, hade kunnat deltaga under fredagskvällen och att kontakt hade etablerats för det fortsatta arbetet även om akademien inte kunde deltaga i dagens sammankomst.

4.    Protokollet från föregående möte hade varit utsänt till delegaterna och godkändes nu i befintligt skick och beslut fattades att lägga det till handlingarna.

5.    Det presenterade förslaget om Portalen och hemsida för Nätverket för de nordiska gastronomiska akademierna och deras Vänföreningar diskuterades utifrån det utarbetade förslaget, som varit utsänt till delegaterna inför mötet. Beslöts att antaga förslaget samt att grundarna skall vara de angivna akademierna, inklusive Hagdahlsakademien plus de tillkommande akademier som uppfyller uppställda krav.
Kraven formulerades  så: i nätverket ingående akademier skall ha en bred och stor gastronomisk kompetens och akademien skall ha ett definierat geografiskt ansvar.
Detta krav skrivs emellertid inte explicit i programförklaringen nedan under punkt 6.

6.    Diskuterades utsänt textförslag till Programförklaring för Nätverket för de Gastronomiska Akademierna i Norden och deras Vänföreningar.
Texten blev föremål för diskussion och beslut punkt för punkt, sidan 1  t o m 3 och nedan presenteras sida vid sida dels det ursprungliga förslaget, dels det som redigerades ut vid sammanträdet och  därefter enhälligt  antogs av mötet.
a)    utsänt förslag, se bilaga 1.

b)   Ny lydelse av: Programförklaring för Nätverket för de Gastronomiska Akademierna i Norden och deras Vänföreningar.

Medlemskap
Medlemskap i Nätverket är öppet för brett inriktade gastronomiska Akademier och deras vänföreningar i Norden. Medlemskap kan erhållas genom enhälligt beslut bland delegaterna i Nätverket. De Gastronomiska Akademier som grundar nätverket är:
–    Gastronomiska Akademien och dess Vänförening
–    Skåneländska Gastronomiska Akademien och dess Vänförening
–    Västra Gastronomiska Akademin och dess Vänförening
–    Måltidsakademien och dess Vänförening
–    Lilla Sällskapet
–    Hagdahlsakademien
–    Det Danske Gastronomiska Akademie.

Organisation
–     Nätverket skall hålla årliga möten med delegater från organisationerna
–     De enskilda Akademierna och Vänföreningarna utser delegater till de årliga Nätverksmötena som hålls på olika platser i Norden.
–    Värdskapet för Nätverksmötena roterar mellan Akademierna.
–    Värdakademien står för all organisation samt alla kostnader för nätverksmötet förutom resor och uppehälle (övernattning och kostnader) för delegaterna.
–    Dessutom ansvarar Värdakademien och dess Vänförening för ordförande- och sekreterarskap under nätverksmötet.
–    Beslut som tas av Nätverket skall vara enhälliga.
–    Dagordningarna till Nätverksmötens skall utsändas minst 14 dagar innan mötet.
–    De årliga Nätverksmötena skall bestå av både gemensamma sessioner mellan Akademierna och Vänföreningarna och separata sessioner för Akademierna respektive Vänföreningarna. Dessutom skall Nätverkets olika arbetsgrupper få tillfälle att hålla separata möten.
–    Nätverket utser ett arbetsutskott och väljer dess ordförande för två år. Arbetsutskottet skall hålla fortlöpande kontakt med ordförandena i Akademierna respektive vänföreningarna.
–    Arbetsutskottet tilldelas arbetsuppgifter/uppdrag  av Nätverksmötet.
–    Nätverkets omkostnader för gemensamma insatser såsom exv nätportalen betalas genom att medlemsorganisationerna erlägger en årlig avgift. Avgiftens storlek fastställes av Nätverket årligen.

Målsättning
Nätverket skall befrämja samarbete, kompetensutveckling och kunskapsspridning inom  Akademiernas gemensamma verksamhetsområden.

Samarbete
Styrning, koordinering och etablering av olika typer av samarbete uppnås via Nätverksmötena och arbete inom gemensamma arbetsgrupper.
Nätverket skall befrämja och underlätta samarbete mellan Akademierna och  bland annat via Portalen beträffande forskning och utveckling inom gastronomin.

Texten antogs enhälligt och ordföranden konstaterade att därmed var Nätverket etablerat och arbetet inom detsamma kunde påbörjas.

7.    Ordföranden konstaterade att Portalen måste börja fungera och han presenterade bakgrund och syfte med Portalen.
Varje Akademi och vänförening beslutar själva om de mejladresser som ska ingå i Portalens register, som är internt  och bara avser Akademiledamöter och
styrelseledamöter i vänföreningarna. Portalens förstasida skall redigeras om.
Ansvar för uppdatering av sidan ligger på respektive Akademi. Magdalena Ribbing ansåg  att  man måste ha en redaktör och att det var viktigt med en kalender för att medlemmarna ska kunna uppleva att de får något tillbaka.
Torbjörn Eliasson tog på sig ansvaret som webbmaster och att den insatsen
sponsrades av hans företag, men varje Akademi måste ansvara för att redigera
innehållet.
Beslut: alla ledamöter och medlemmar i Akademier och vänföreningar registrerar sig själva till nyhetsbrev, som fungerar som kommunikation mellan alla i Akademierna och vänföreningarna. Varje organisation får utse sin ansvarige för redigeringen.
Uppgiften skickas till Sven-Olle Olsson.
Beslut fattades också om att fördela den årliga driftskostnaden för Portalen, 2100 kronor, lika på  de sju  berörda Akademierna och vänföreningarna.

8.   Planering av symposiet Den nordiska måltiden.
Sven-Olle Olsson  redogjorde för bakgrunden till förslaget om symposiet och
noterade att man i uppläggningen kunde tänka sig tre möjliga ingångar
–    ett historiskt/etnologiskt perspektiv, bl a med typrätter
–    ett mer ekologiskt perspektiv med råvarorna i fokus
–    ett som belyser kulinariska utvecklingsmöjligheter.
Symposiet är tänkt att omfatta två dagar.
Diskuterades huruvida det skulle begränsas till strikt nordiska eller Norden i vidare mening med Östersjöländerna som parter.
Enades mötet slutligen om att inriktningen skulle vara att begränsa sig till Finland, Danmark, Norge, Sverige eventuellt med inbjudna gäster från övriga länder.
Ett förslag kom om att förlägga det till Voksenåsen i Oslo.
Beslöts överlämna frågan om planeringen av symposiet till arbetsutskottet.

9.  Arbetsutskottet består även fortsättningsvis av Carl Jan Granqvist, Jan Kragh, Marie-Louise Danielsson-Tham och Torbjörn Eliasson med Sven-Olle Olsson som
ordförande och sammankallande.

10.    Nästa Nätverksmöte hålls den 13-14 oktober 2006 i Stockholm.

Här var sekreteraren Alf Carlsson tvungen släppa pennan och lämna mötet p g a andra åtaganden. Uppgiften som protokollförare övergick till Totte Wiberg.

11.    Kriterier/principer för utdelande av diplom och priser.
Det verkade svårt, även om det kunde vara önskvärt, att få gemensamma
riktlinjer för utdelandet av priser och diplom. Nätverket ska samla in de
olika Akademiernas kriterier för att sedan göra en rekommendation. Det
gäller också hur prisvinnare ska få använda priset/diplomet i sin egen
marknadsföring.

12.    Arbetet med att påverka politiker och journalister.
Magdalena Ribbing rapporterade från samtal med Gastronomiska Akademien, att de inte var intresserade av kontakter med politiker. Det överlät de åt vänföreningen. Eftersom ingen politiker är intresserad av att diskutera med en vänförening föll frågan.
Däremot kunde Magdalena berätta om att Gastronomiska Akademiens Vänner och Måltidsakademiens Vänner diskuterade att slå ihop sina verksamheter. Redan idag har de gemensamt kansli och anställd kanslist och håller på att utarbeta gemensamma stadgar. Det skulle bli en vänförening med 700-800 medlemmar, en kommande maktfaktor som kanske kan prata med politiker och journalister.

13.    Diskussioner kring forskning inom Måltidskunskap.
Under en separat diskussion endast för Akademierna, framkom att det är önskvärt att på olika sätt uppmuntra metoddiskussioner och utveckling inom måltidskunskap. Både för att det är ett nytt ämne, ett tvärvetenskapligt ämne, och ett ämne där vetenskap, konst och hantverk är integrerat, vilket gör metodfrågor särskilt angelägna och intressanta att fundera över. Mötet var enigt om att forskningen inom konst och hantverk inom Måltidskunskap, liksom metoddiskussioner bör uppmuntras. Nätverket eller de gastronomiska Akademierna skall givetvis inte ta över lärosätenas viktiga roll i dessa frågor, däremot kan Akademierna understödja högskolorna och samarbeta med dem. Ett exempel på ett sådant samarbete är det symposium om Måltidskunskap som ska hållas i Skåne den 14 februari 2006 vid Högskolan Kristianstad. Skåneländska Gastronomiska  Akademien ansvarar för det vetenskapliga programmet.

14.    Utökat samarbete mellan vänföreningarna.
Under en separat diskussion endast för vänföreningarna, kom vi fram till att
vi i stort hade samma syften och inriktning. Det är bra med fortsatt samarbete och innan portalen är färdig ska kontakt hållas via e-post. Eventuellt skulle man kunna genomföra ett speciellt arbetsmöte bara för vänföreningar, en Vänföreningens dag.
Skåneländska Gastronomiska Akademiens Vänförening berättade att man skall bjuda in de övriga vänföreningarna till en programpunkt under våren, när ”Den gröna sparrisen” kommer i maj.

15.    Inga övriga frågor.

Protokollförare:                 Justeras:

Alf Carlsson     Totte Wiberg    Håkan Jönsson    Sven-Olle Olsson

……………..    ………………..        ……………………         …………………………

Det här inlägget postades i Protokoll. Bokmärk permalänken.