Gn Prot 2009 Malmö

Nätverksmöte den 6-7 november 2009 mellan de nordiska gastronomiska akademierna och vänföreningarna

Datum: Fredag den 6 och lördag den 7 oktober 2009
Plats:     Årstiderna i Kockska Huset, Malmö

Närvarande:
Skåneländska Gastronomiska Akademien: Sven-Olle Olsson Inga-Lill Hall, Håkan Jönsson (även MA), Lennart Englesson, Torsten Andersson (även GA), Helmut Prössel, Ulla-Britt Lentelius, Maria Lennernäs, Sven-Olof Isacsson, Bengt Holgersson, Göran Tunhammar, Jan-Öjvind Swahn (även GA, MA, DGA).
Skåneländska Gastronomiska Akademiens Vänförening: Inger Stiltjestrand Svensson, Marie Pieplow.
Gastronomiska Akademien:  Gunnar Forsell, Torsten Andersson (även SGA), Jan-Öjvind Swahn (även SGA, MA, DGA)
Måltidsakademien: Håkan Jönsson (även SGA), Jan-Öjvind Swahn (även SGA, GA, DGA)
Gastronomiska Akademiens och Måltidsakademiens Vänförening: Katarina Wicksell
Hagdahlsakademien: Marie Lönneskog Hogstadius, Magnus Gröntoft
Västra Gastronomiska Akademin: Torbjörn Eliasson, Birgitta Rasmusson.
Västra Gastronomiska Akademins Vänförening: Totte Wiberg, Gun Karlsson, Tommy Bergstrand.
Danmarks Gastronomiska akademi: Jan Krag Jakobsen (även SGA).

Övriga: Carl Wachtmeister (Chaîne des Rôtisseurs) samt Lotta Törner (Skånes Livsmedelsakademi, lördagen)

1.    Välkomsthälsning och historisk tillbakablick. Ordförande Sven-Olle Olsson hälsade alla närvarande välkomna till detta det åttonde nätverksmötet och gjorde en historisk tillbakablick på tillkomsten och arbetet sedan Nätverkets bildande. Han poängterade vikten av att mötet diskuterar det fortsatta samarbetet och den ambitionsnivå akademierna vill ha på verksamheten.  Att kunna stadfästa en överenskommelse om den fortsatta verksamheten blir en av mötets viktigaste frågor.
2.    Dagordningens godkännande. Dagordningen godkändes av mötet.
3.    Föregående protokoll. Protokollet från Linköpingsmötet godkändes och lades därefter till handlingarna.
4.    Presentation av de olika Akademierna och Vänföreningarna.
Jan Krag Jakobsen presenterade den Danska gastronomiska akademi med 39 medlemmar. Akademien samlar ”Den danska gastronomiska intelligentian” och lägger stor vikt vid förmedlingsaspekterna och de flesta av medlemmarna har utmärkt sig genom att arbeta för bättre mat och bildat opinion i detta arbete. Arbetet med Måltidets hus som gick i stå för några år sedan, men har nu återuppstått på nytt i annat namn. En viktig del av akademiens verksamheter är att dela ut diplom och utmärkelser. För 40 år sedan utdelades ett diplom, idag finns det många fler kvalitetsproducenter och man delar därför ut runt 15 diplom per år. Akademien har utarbetat en ny upplaga av det gastronomiska lexikonet som kommer ut före jul.

Gunnar Forsell presenterade Gastronomiska Akademien som bildades 1958 och har 17 tallrikar. Akademien har två möten per år och delar ut utmärkelser. Symposier anordnas ungefär vartannat år, i år var temat mat och tillsatser, vilket dock fick ställas in p g a lågt deltagarantal.

Håkan Jönsson presenterade Måltidsakademien som bildades år 2000. Akademien ägnar sig främst åt forsknings- och utvecklingsfrågor. Akademien är idag huvudman för ett forskningsprogram som omsätter 12 miljoner och satsar för närvarande hårt på att utvidga programmet ytterligare. En annan viktig aktivitet är sammanställandet av Årets Måltidslitteratur och arrangemanget Kunskapsdagarna med Måltidsgalan som avhålls varje höst.

Katarina Wicksell presenterade Gastronomiska Akademiens och Måltidsakademiens vänförening med 600 medlemmar som framför allt arbetar med aktiviteter som restaurangbesök, resor, föredrag. 10-12 aktiviteter genomförs varje år. Ambitionen är att aktiviteterna skall ge ett visst överskott.

Sven-Olle Olsson presenterade Skåneländska Gastronomiska Akademien som funnits sedan 1992. Akademien verkar för att främja skåneländsk mat och matkultur. Det viktigaste årliga arrangemanget är årshögtiden som varje år samlar runt 200 gäster. Vid högtiden delas forskningspris och stipendier ut tillsammans med Sparbanksstiftelsen Färs och Frosta, dessutom ett antal diplom och priser till personer, organisationer och verksamheter som på olika sätt gjort betydelsefulla insatser. Akademien genomför symposier och projekt, för närvarande pågår projektet Barn, mat och måltider som genomförs i fyra Malmöskolor, där eleverna i 5:e klass varje vecka får träffa välrenommerade kockar och andra experter som utbildar barnen i olika aspekter på mat och måltid. Maten och måltiden sätts in i ett helhetsperspektiv och lyfts in i olika ämnen och även tillsammans med skolmåltidspersonalen.

Inger Stiltjestrand Svensson presenterade Skåneländska Gastronomiska Akademiens Vänförening som har runt 300 medlemmar och varje år har olika aktiviteter med utfärder, middagar och kunskapshöjande aktiviteter. Vänföreningen delar varje år ut ett stipendium i samband med akademiens årshögtid. I år blev det Roy Blad som har utarbetat ett koncept för att skapa aptitliga menyer för äldre med tugg- och sväljsvårigheter. Inger presenterade även akademiens och vänföreningens gåva till mötesdeltagarna, Nils-Arvid Bringéus ”Den skånska smaken” och hoppades att deltagarna skulle få många gastronomiska upplevelser genom att ta del av boken.

Birgitta Rasmusson presenterade Västra Gastronomiska Akademien med 21 medlemmar representerande alla discipliner inom det gastronomiska området. Arbetet inriktas mycket på diplom och priser inom det gastronomiska området. Akademien var en pionjär på att lägga tydligt fokus på måltider för barn och äldre. Detta arbete har styrkt fältet i hela den Västra regionen och gett de prisade extra energi i sitt arbete. Akademien håller 3-4 möten per år med årshögtid på residenset varje år. Förra året hölls årshögtid på länsresidenset i Mariestad för att visa på regionens bredd. Akademien håller symposier och seminarier, senast om livsmedelshygien, och nya livsmedelslagen, ett arrangemang som blev mycket välbesökt.

Gun Karlsson presenterade Västra Gastronomiska Akademiens vänförening Det regionala kocklaget arrangerar en särskild middag för Vänföreningens medlemmar, vinprovningar, och Totte Wiberg berättade om aktiviteten Konst och vin, där fyra konstverk och viner väljs ut och sedan behandlas med samma terminologi. Även gåsamiddag arrangeras av Vänföreningen.

Marie Lönneskog Hovstadius presenterade Hagdahlsakademien, bildad 2002, med 14 ledamöter, varav den 14:e platsen är ettårig och roterar mellan förtjänta personligheter. I år är det Magnus Gröntoft från Nordiska Ministerrådet. Akademien delar ut priser och stipendier och ger ut böcker, senast praktverk om Hagdahl själv. Akademien saknar vänförening.

5.    Vad är en gastronomisk akademi och vänförening?
Sven-Olle Olsson presenterade sitt underlag vilket diskuterades av mötet. Gastronomibegreppet genomlystes och diskuterades av ledamöterna. Särskild vikt fästes vid att betona att gastronomi inte går att reducera till kokkonst eller matlagning utan också och kanske främst innefattar reflektionen kring allt som har med mat och måltid att göra. Frågan om akademiernas oberoende och därtill kopplat om representanter från näringen bör eller kan vara med i akademierna var en fråga där akademierna hade olika traditioner och uppfattningar. Begreppet matglädje efterlystes i dokumentet, liksom att akademier bör eftersträva en jämn köns- och åldersfördelning.

6. Förhandlingar inom akademierna och vänföreningarna

I Förhandling inom akademierna
a.    Projekt – Ny nordisk mat. Magnus Gröntoft presenterade Nordiska Ministerrådet och projektet Ny nordisk mat som omfattat c:a 25 miljoner kronor under 3 år och nu står inför en ny 5-årsperiod. Kombinationen av mat, hälsa, landsbygdsutveckling, näringslivsutveckling och innovation är grundvalarna bakom arbetet med Ny nordisk mat. I måndags hölls ett stort möte i Köpenhamn med stor entusiasm för att fortsätta verksamheten. Nordic Innovation Centre har haft mat som fokusområde vilket gick ihop med Ministerrådet. Förutom större projekt har även utåtriktad verksamhet med matambassadörer och utmärkelser bedrivits. Det finns ett initiativ om utformning av ett nordiskt läromedelsmaterial. Ett annat initiativ är visionen om ett Aptitum, ett centrum för måltidsautenticitet, i Grythyttan. De gastronomiska akademiernas arbete har hittills inte uppmärksammats inom det nordiska samarbetet. Mötet diskuterade möjliga utvecklingsområden, bl a råvaror och klimatförändringar. Diskuterades också akademiernas roll i sammanhanget, där de med tanke på bristande administrativa resurser främst kan ha en viktig roll med sina nätverk. Magnus Gröntoft påpekade att det finns plats för alla aktörer i arbetet med Ny Nordisk Mat och att akademierna bör kunna få en viktig plats i det arbetet. Diskuterades vidare begreppet autenticitet kring mat, livsmedel och måltider och utvecklingen inom både produktions- konsumtions- och medieleden.
b.    Nätverket i framtiden. Diskuterades nivån på framtida samarbete. Att samordna prisutdelning eller att dela ut ett gemensamt pris framfördes som förslag, alternativt att slå sig samman med andra aktörer för att öka synligheten. Den planerade årliga konferensen om Sverige som Matland kan vara ett sådant forum. Nätverksmötena var uppskattade inslag, men får inte komma för tätt. Inflationen i olika priser och utdelningar inom matområdet gör att det är mycket viktigt att samordna och reducera antalet priser om de skall få genomslag. Hur de gastronomiska akademierna kan bli en naturlig remissinstans och maktfaktor inom matområdet diskuterades och påpekades vikten att alla nordiska länder är med om Nätverket skall kunna bli en betydelsefull aktör inom gastronomin i Norden. Att formulera ett gemensamt manifest kan vara ett sätt att öka synlighet och inflytande. Beslöts att skapa en ny styrgrupp. Beslöts vidare att akademierna själva utser representant i denna styrgrupp med utgångspunken att dessa personer måste vilja och kunna lägga tid i ett sådant engagemang. Föreslogs att styrgruppen senare gemensamt skall uppvakta regeringen och äska medel för att skapa ett fungerande och aktivt kansli med hemsida.

II Förhandlingar inom Vänföreningarna
Vi fortsatte där vi slutade förra gången, med att diskutera en gemensam slottsturné. Marie hade funderat sedan sist och tyckte att vi skulle tona ner ambitionerna. Beslöts att vi skulle arrangera ett slottsbesök inom varje region, Vännerna i Stockholmstrakten, Skåneländska i Skåne och Västra i Västra Götaland. Det ska bli tre träffar under 2010 som är öppna för alla medlemmar i vänföreningarna. Tanken är att vi ska ha gemensam marknadsföring för de tre träffarna.

Vi diskuterade föreningarnas ekonomi, hur man tar betalt för sina arrangemang och hur man gör med företagsmedlemmar. Vi försöker lära av varandra, även om vi har helt olika sätt att ta betalt. Vi diskuterade också vad som är lyckade arrangemang. Alla kände att det
blivit svårare att locka folk till träffarna. Ofta får man förlita sig på den kärna av medlemmar som alltid kommer. Det som lockar mest är när man har kändisar på besök och träffar där medlemmarna själva får vara aktiva.
Minnesanteckningar av Totte Wiberg

7.    Föredrag
Föredrag av Göran Tunhammar ”Skånsk växtkraft”, Lotta Törner ”Skåne-navet för ett ledande livsmedelskluster”, Håkan Jönsson ”Forskning och högre utbildning inom Mat- och måltidsområdet i Skåne”, och Maria Lennernäs ”Vetenskap, kreativitet och hantverk – ett gastronomiprogram i förändring”, följt av gemensam frågestund.

8.    Avslutande förhandlingar
a.    inom akademierna, en nyckelfråga i framtiden för Nästa nätverksmöte Beslöts att acceptera den preliminära inbjudan till nästa möte 12-13 november 2010 i Stockholm.
b.    Internationella Gastronomiska Akademien Gunnar Forsell framförde ett erbjudande från den internationella gastronomiska akademien om att de nordiska länderna kan få gå med gemensamt och närvara vid mötet mån 25 januari 2010 och endast erlägga medlemsavgift för en akademi. Kostnaden ligger i storleksordningen 7-8000sek/år. Delegaterna får betala omkostnaderna själv. Numer finns möjligheter att kommunicera både på franska och engelska. Gunnar Forsell skickar ut kompletterande material. Mötet ställde sig positiva till erbjudandet, beslöts att intresserade akademier kontaktar Gunnar Forsell före 15 december.
c.    Vänföreningarna. Vänföreningarna har beslutat att ge möjlighet till ”slottsturné” med ett slott per deltagande region/län, se vidare 6 II.
d.    Portalen. Kalendariet måste skötas, akademierna skall skriva in sina arrangemang i kalendern. Om inte detta fungerar från 1 januari 2010 måste portalens existens ifrågasättas. Torbjörn Eliasson åtog sig att skicka ut användaruppgifter och lösenord på nytt till samtliga ansvariga i akademierna. Bloggfunktion kan läggas till portalen på ett enkelt sätt.
e.    Kommunikation. Webbredaktör med journalistiskt ursprung är en stor tillgång för akademierna och det påpekades att varje akademi behöver en webbredaktör och att det inte är hållbart att göra detta på ideell bas. Överlag är kommunikationsarbetet underutvecklat Nätverket, såväl som de enskilda akademierna, är att utveckla detta arbete. För att detta skall fungera måste tydliga och kommunicerbara mål definieras, både för Nätverket och för de enskilda akademierna. Ett dokument med definitioner skall utarbetas av presidiet.
f.    Presidiet. Beslöts att hålla möte för Nätverkets presidium 18 januari i Göteborg.

Malmö den 7 november 2009

Nätverksmötet inleddes med en skånsk sillalunch, se meny nedan, som ”Smaka på Skåne”, Ingar Nilsson, bjöd på. Rätterna hade tillagats av Årstiderna i Kockska huset och de presenterades av krögaren själv Wilhelm Pieplow, som också presenterade projektet ”Skånska matupplevelser”. Hans hustru Marie tog hand om dryckerna och allt annat praktiskt som var förknippat med mötet. Sven-Olle Olsson hälsade välkommen och gjorde en kort introduktion av projektet ”Smaka på Skåne” och dess historia, som sedan fullföljdes av IngaLill Hall, som var projektledare för projektets föregångare ”Maten i Skåne”.
Efter fredagens förhandlingar inbjöd landshövding Göran Tunhammar till traditionellt gammeldags gåsagille med svartsoppa, lutfisk, gåsstek, äppelkaka samt slutligen kaffe med spettkaka och konjak. Maten hade tillagats av elever från gastronomiutbildningen Högskolan Kristianstad.
Lördagens lunch gick i Hallands tecken. Det var organisationen Mathalland med Hans Bergsten i spetsen som bjöd på en trerätters lunch med halländska regionala råvaror. Menyn, se nedan, hade komponerats av Stefan Holmström och tillagats av Årstiderna under Wilhelm Pieplows ledning. Hans Bergsten hade innan lunchen presenterat Mathalland, dess organisation och arbete, och kompletterade Marie Pieplows beskrivning av rätterna med intressant information om de olika lokala producenterna.
Sammanfattningsvis vill jag framföra vårt varma tack till Göran Tunhammar, Ingar Nilsson, Hans Bergsten, Stefan Holmström, Marie och Wilhelm Pieplow för deras gästfrihet och för våra gemensamma måltider, trevlig stämning och andra praktiska detaljer. Allt detta bidrog starkt till att mötet blev mycket lyckat.
Sven-Olle R Olsson

PS Se lunchmenyer på nästa sida!

Det här inlägget postades i Protokoll. Bokmärk permalänken.