GN förslag Malmö 2004

Förslag att inrätta ett nätverk mellan de vetenskapligt inriktade gastronomiska akademierna i Norden och deras vänföreningar.

 

Bakgrund

I Sverige, Danmark och Finland finns ett flertal Gastronomiska Akademier med lite olika inriktningar för sin verksamhet, men i grunden är de ganska lika vad gäller syfte, mål och arbetssätt. Den mångfald, som finns, gäller bland annat sättet man arbetar på eftersom de präglas av dess ledamöter men alla har ett gemensamt och grundläggande intresse för att utveckla gastronomin på olika plan.

Med en modern term kan vi säga att det finns ett rudiment till ett nätverk av Gastronomiska Akademier bestående av personliga kontakter, ibland djupare och i vissa fall starkare. I vissa fall finns även samma personer i olika Akademier. Nätverkstanken bygger på ett nät med jämbördiga parter, både på det individuella planet och på Akademinivån, som utbyter idéer och erfarenhet. Alla både får och ger information. Genom utbytet och kontakterna kommer man varandra närmare och alla parter utvecklas arbetsmässigt och i sin kompetens. Detta bidrar till att Gastronomiska Akademier i Norden mera effektivt skulle kunna arbeta för att befrämja matkulturen i Norden genom att synas mer, vara mer av ett enhetligt ansikte utåt samt kunna vinna stora synergieffekter genom olika typer av samarbete. Det sistnämnda är nödvändigt för stora frågor av rikskaraktär.

Nätverket har ingen överordnad roll som ”överförening” utan alla Akademier och deltagare behåller sin självständighet. Därmed är den viktigaste uppgiften att sprida erfarenheter av det arbete som sker ute i de olika akademierna.

 

Med grund i de Gastronomiska Akademier vi har idag, har följande förslag till att bilda ett Akademiskt Gastronomiskt Nätverk utvecklats. Syftet skulle vara att befrämja samarbete, kunskapsutveckling och kunskapsspridning.

 

Primär målsättning.

Det primära syftet är att etablera en gemensam plattform utifrån vilken de olika akademierna och dess vänföreningar kan verka individuellt precis som tidigare men framförallt gemensamt för att kunna uppnå större gemensamma mål. Därefter bör vi kunna bli överens om att bilda ett Nätverk för de Nordiska Gastronomiska Akademierna och deras Vänföreningar och tillsätta en arbetsgrupp, som får i uppdrag att utarbeta detaljerna.

 

För att kunna etablera nätverket och den gemensamma plattformen krävs att vi har en samsyn och gemensam värdegrund för mål, syfte, visioner och arbetssätt för akademierna och vänföreningarna. Enkelt uttryckt är vi väl alla överens om att på olika sätt befrämja och utveckla gastronomin på vetenskaplig och konstnärlig grund?

Är vi överens om definitionen att gastronomi och mat- och måltidskunskap är matens och måltidens vetenskap och konst?

Är vi överens om att nätverk är den lämpiga organisationsformen för samarbete?

 

Förslag

För att uppnå detta krävs ett ökat informationsutbyte mellan organisationerna, mellan akademierna, mellan vänföreningarna och mellan akademierna och vänföreningarna. Detta kan uppnås om vi bestämmer

 • att förslaget från ”Restauranger & Storkök” diskuteras och en redaktionsgrupp tillsätts,
 • att akademierna och vänföreningarna fortsätta att träffas årligen så som vi nu gjort i tre år.
 • att akademierna å sin sida och vänföreningarna å sin sida skapar samarbetsgrupper för att diskutera gemensamma angelägenheter.
 • att akademierna och vänföreningarna skapar en gemensam nätportal för hemsidorna.
 • att diskussionforum akademier@yahoogroups.com (Gustaf Lind) aktiveras och att alla akademiledamöter samt styrelseledamöter i vänföreningarna ansluter sig (lind@juridicum.su.se). En diskussionsvillig redaktör eller redaktörsgrupp krävs för att få igång det hela. Vid Stockholmsmötet beslöts att Totte Wiberg, Kerstin Adlén, Gunilla Englund och Helena Tallius-Myhrman skulle vara redaktionsgrupp.
 • att man etablerar och vidmakthåller aktuell information rörande organisationernas stadgar, aktiviteter, ledamöter, funktionärer, adresser, telefonnummer, mailadresser via portalen eller i diskussionsforumet. Torbjörn Eliasson tog tidigare på sig detta via gastronomi.nu. Ansvarig informationsgivare är en person per akademi – utses av resp akademi och meddelas Torbjörn Eliasson.
 • att en arbetsgrupp tillsätts (med utsedd ordförande och sekrerterare) med representanter från de olika akademierna och vänföreningarna, som får till uppgift att undersöka förutsättningarna för etablering av nätverket samt att lägga fram en struktur hur detta nätverk skall se ut och hur det skulle kunna fungera. Detta skall vara klart till nästa nätverksmöte i november 2005.
 • att plats, tid och arrangör för nästa nätverksträff bestäms.

 

 1. Hur kan vi befrämja gastronomin och mat- och måltidskunskapen och vad kan vi vinna med ett nätverkssamarbete?
 • genom att befrämja forskningen med ökat samarbete mellan institutionerna, stimulans för de humanistiska ämnesområdena samt ett paradigmskifte inom konstvetenskaperna och estetiken.
 • genom att stimulera utbildningarna inom alla nivåer.
 • genom att stimulera folks intresse för gastronomi och hälsa, att föra fram måltiden som mänsklighetens viktigaste kulturmanifestation med alla dess mångfacetterade yttringar.
 • Christina Fjellström konstaterade i sin undersökning om måltidsforskningen i Sverige att inga avhandlingar fanns om etnobiologi, kulturgeografi, filosofi med etik och estetik, litteratur och konstvetenskap. Inom Måltidsakademiens sju skäl fanns avhandlingar inom energi, hälsa och kultur, men ytterst få eller inga avhandlingar inom ekonomi, rätt (juridik), skönhet (estetik) och demokrati.

 

 1. Hur arbetar vi i dag med våra visioner och vad kan vi vinna med ett nätverkssamarbete?
 • genom att vara remissorgan för statliga, regionala och kommunala organ?
 • genom samarbeten med statliga, regionala och kommunala organ.
 • genom samarbeten med forskningsinstitutioner, utbildningsanstalter och intresseorganisationer,
 • genom opinionsbildning,
 • genom samarbete med massmedia,
 • genom arrangemang av symposier och kongresser samt deltagande i mässor,
 • genom publicering av böcker,
 • genom utdelning av priser, stipendier och diplom
 • genom högtidsarrangemang
 • genom olika utbildningsarrangemang kopplade till måltidssammankomster
 • genom samarbete och profilering av de olika Akademierna.

 

 1. Vilka övriga områden skulle vi vilja befrämja – eller var finns gastronomins svaga punkter i dag och vad kan vi vinna med ett nätverkssamarbete? (Se A!)
 • Gastronomin i vardagen för barn, vuxna och i storhushåll, vi måste bli lite folkligare och arbeta med all typ av mat,
 • Högre gastronomisk standard för snabbmat och kantinmat (storkök och institutioner) och dess personal,
 • Ökad status för serveringspersonalen,
 • Ökad satsning på smak, gastronomi, livsstil, hälsa och upplevelser, samtidigt som vi slår vakt om den traditionella grunden,
 • Ökad satsning på invandrade matkulturer,
 • Ökad kvalitet och variationsrikedom av råvaror
 • Ökad användning av regional- och lokalproducerade råvaror samt ökad förädlingsgrad
 • Mat och hälsa har idag hög politisk status och vi måste bidra till att öka fokus på måltiden med all sin komplexicitet,
 • Vi kan verka för att sprida information om de olika akademierna med mat- och måltidsinriktning genom att samarbeta med fackpress och andra tidningar.
 • Vi måste höja vår status genom att vara det goda exemplet. Vi har en bred kompetens som vi ska torgföra.
 • Vi måste alltid se till i vårt arbete med måltiden att vi bearbetar och analyserar både
 1. måltidens fem faktorer, nämligen rummet, mötet, produkten, stämningen och styrningssystemet samt
 2. måltidens sju skäl, nämligen ekonomi, energi, hälsa, kultur, rätt, skönhet och demokrati.

 

D. Hur kan ett nätverk se ut och vad är det betingat av?

Bengt-Erik Larsson från Handelshögskolan i Göteborg, organisationskonsult och tillika förre ordförande i Västra Gastronomiska Akademins Vänförening har gjort följande intressanta exposé över Nätverksarbete:

Nätverk kan t ex vara:

 • Personliga
 • Professionella
 • ”sammanflätade styrelser”
 • utläggningsnätverk (”putting out networks”)
 • konstellation
 • byråkratiska nätverk
 • agentnätverk
 • joint ventures eller Capital ventures

Orsakerna till att man arbetar i nätverk kan vara:

 • nödtvång
 • symmetriskt beroende
 • gemensamma intressen
 • intern effektivitet

Enligt Benson, ”Balans i nätverk” karaktäriseras och motiveras nätverksarbete av t ex:

 • att organisationerna är eniga om varandras domän
 • att organisationerna är ideologiskt eniga
 • att organisationerna har positiv värdering av varandras organisation.
 • Att samordningen fungerar bra.


III. Matrikel över Nordens Gastronomiska Akademier år 2004

 

Akademi, Gastronomiska Akademien, , , , Sveavägen 164 G, 113 46 Stockholm, Sverige, tel: 46-8-30 03 45, fax: 46-8-30 03 45, e-post: , hemsida: http://www.gastronomiskaakademien.com/.

Direktör, J Thorsten, Andersson, Ransjö 3407, S-269 93 Båstad, Sverige, tel: 46-431-36 60 40, fax: 46-431-36 61 09, e-post: than@lm.lrf.se, hemsida: .

Sekreterare, Christina, Fjellström, Eriksbergsvägen 12 B, S-752 39 Uppsala, Sverige, tel: 46-18-4712369, fax: 46-18-4712261, e-post: christina.fjellstrom@ihv.uu.se, hemsida: .

 

Vänförening, Gastronomiska Akademiens Vänförening, , , , Härnegatan 33, S-590 74 Ljungsbro, Sverige, tel: 46-13-632 88, fax: 46-13-632 88, e-post: anita.jansson@chello.se, hemsida: http://www.gastronomiskaakademien.com/index_gav.html.

Ordförande, Magdalena, Ribbing, Valhallavägen 149, S-115 31 Stockholm, Sverige, tel: 46-8-660 59 01, fax: , e-post: ribbing.hempel@telia.com, hemsida: .

Kansli, Anita, Jansson, Härnegatan 33, S-590 74 Ljungsbro, Sverige, tel: 46-13-632 88, fax: 46-13-632 88, e-post: anita.jansson@chello.se, hemsida: .

 

Akademi, Skåneländska Gastronomiska Akademien, , , , Box 1021, S-212 10 Malmö, Sverige, tel: 46-40-49 05 35, fax: 46-40-49 66 45, e-post: acad.gastr.scan@telia.com, hemsida: http://www.skga.nu/.

Praeses, Sven-Olle, Olsson, Vannvägen 46, S-212 32 Malmö, Sverige, tel: 46-40-49 05 35, fax: 46-40-49 66 45, e-post: acad.gastr.scan@telia.com, hemsida: .

Tf Sekreterare, Gunnar, Törnquist, Kungsgatan 4, S-252 21 Helsingborg, Sverige, tel: 46-42-24 32 70, fax: 46-42-24 32 74, e-post: gunnar@bistro.se, hemsida: .

 

Vänförening, Skåneländska Gastronomiska Akademiens Vänförening, , Årstiderna, Kockska Huset, Frans Suellsgatan 3, S-211 22 Malmö, Sverige, tel: 46-40-23 09 10, fax: 46-40-703 20, e-post: info@arstiderna.se, hemsida: http://www.skga.nu/.

Ordförande, Marie, Pieplow, Fersens väg 4, S-211 42 Malmö, Sverige, tel: 46-40-23 09 10, fax: 46-40-703 20, e-post: info@arstiderna.se, hemsida: .

Sekreterare, Kerstin, Adlén, Drottningtorget 2 A, S-211 25 Malmö, Sverige, tel: 46-40-97 36 45, fax: , e-post: kerstin.adlen@delta.telenordia.se, hemsida: .

 

Akademi, Västra Gastronomiska Akademien, , , , Box 5004, S-402 28 Göteborg, Sverige, tel: , fax: 46-31-20 78 40, e-post: , hemsida: http://www.vgak.info/.

Preses, Solveig, Björcke, Skeppsbyggaregatan 23, S-418 71 Göteborg, Sverige, tel: , fax: , e-post: Solveig.bjorcke@ped.gu.se, hemsida: .

Sekreterare, Alf, Carlsson, Hedåsgatan 6, S-412 53 Göteborg, Sverige, tel: , fax: , e-post: alfcarlsson@hotmail.com, hemsida: .

Direktör, Torbjörn, Eliasson, Liljeforsgatan 53, S-412 61 Göteborg, Sverige, tel: 46-70-609 62 28, fax: , e-post: tel@connoisseur.se; cookbook@connaisseur.se, hemsida: .

 

Vänförening, Västra Gastronomiska Akademiens Vänförening, , , , Box 5004, S-402 28 Göteborg, Sverige, tel: , fax: 46-31-15 03 16, e-post: vanf@vgak.info, hemsida: http://www.vgak.info/vanf/.

Ordförande, Annerita, Olofsson Jansson, Övre Fogelbergsgatan 3, S-411 28 Göteborg, Sverige, tel: 46-31-13 46 74, fax: , e-post: annerita.jansson@telia.com, hemsida: .

Sekreterare, Totte, Wiberg, Lustgården, Slussgatan 1, S-411 06 Göteborg, Sverige, tel: , fax: , e-post: totte@matlusten.com, hemsida: .

 

Akademi, Måltidsakademien, , , , Box 3115, S-103 62 Stockholm, Sverige, tel: , fax: , e-post: sekreterare@maltidsakademien.se, hemsida: http://www.maltidsakademien.se/.

Ordförande, Leif, Levin, Skytteanum, S-741 74 Uppsala, Sverige, tel: 46-18-13 46 24, fax: , e-post: leif.lewin@statsvet.uu.se, hemsida: .

Vice ordförande, Carl Jan, Granqvist, Saxå Herrgård, S-682 92 Filipstad, Sverige, tel: , fax: , e-post: carl.jan@hellefors.se, hemsida: .

Sekreterare, Gustaf, Lind, Näckrosvägen 43, S-169 37 Solna, Sverige, tel: 46-8-735 74 02, fax: , e-post: gustaf.lind@juridicum.su.se, hemsida: .

 

 

 

 

Vänförening, Måltidsakademiens Vänner, , , , Sörälgsvägen 1, S-712 60 Grythyttan, Sverige, tel: 46-591-340 60, fax: 46-591-140 60, e-post: , hemsida: http://www.maltidsakademien.se/mav/index.htm.

Ordförande, Jan, Hagenfeldt, Skyttegatan 1, S-702 15 Örebro, Sverige, tel: , fax: , e-post: jan.hagenfeldt@telia.com, hemsida: .

Sekreterare, Helena, Tallius Myhrman, Terassvägen 1, S.167 52 Bromma, Sverige, tel: 46-8-257502, fax: 46-8-257532, e-post: helena@talliusmyhrman.se, hemsida: www.talliusmyhrman.se.

 

Akademi, Norrlands Gastronomiska Sällskap & Akademi, , , , ,  Östersund, Sverige, tel: , fax: , e-post: , hemsida: .

Ordförande, Maggi, Mikaelsson, Länsstyrelsen i Jämtlands län, S-831 86 Östersund, Sverige, tel: 46-63-14 62 51, fax: , e-post: maggi.mikaelsson@z.lst.se, hemsida: .

Sekreterare, Ulla, Blomqvist, Kansliet, Samhällsvet fakultetet, Umeå universitet, S-901 87 Umeå, Sverige, tel: 46-90-786 53 21, fax: 46-90-66 75, e-post: ulla.blomqvist@adm.umu.se, hemsida: .

 

Akademi, Det Danske Gastronomiske Akademi, , , , ,  , , tel: 45 39 40 26 80, fax: 45 35 26 56 53, e-post: ct@frokost.com, hemsida: www.gastronomisk-akademi.dk.

President, Claes, Tingström, Egetoften 14, DK 2900 Hellerup, Danmark, tel: 45-39 40 26 80, fax: , e-post: ct@frokost.com, hemsida: www.frokost.com.

Vice President, Jan, Krag Jacobsen, Kastanie Allé 39, DK 3520 Farum, Danmark, tel: 45-44 95 25 54, fax: , e-post: jacobsen@ruc.dk, hemsida: http://www.ruc.dk/komm/Ansatte/vip/jacobsen/.

 

Akademi, Suomen Gastronomien Seura ry, Gastronomernas Förening i Finland, , , , ,  , , tel: , fax: , e-post: , hemsida: http://www.gastronomit.fi/.

Ordförande, Eero, Mäkelä, ,  , , tel: , fax: , e-post: Eeromak@osscom.com, hemsida: .

Sekreterare, Marja-Liisa, Ahjomaa, ,  , , tel: , fax: , e-post: marja-liisa.ahjomaa@unilever.com, hemsida: .

 

, , , Wenche, Frölich, Postbox 8002, N-4068 Stavanger, Norge, tel: 51 83 10 00, fax: 51 83 37 50, e-post: wenche.frolich@nhs.his.no, hemsida: .

 

Sällskap, Lilla Sällskapet, , , , ,  , , tel: , fax: , e-post: , hemsida: http://www.canvas.se/lillasallskapet/start.html.

Ordförande, Lars-Erik, Holm, Rådmansgatan 72, S-113 60 Stockholm, Sverige, tel: 46-8-34 28 45, fax: 46-8-34 28 45, e-post: lars.erik.holm@swipnet.se, hemsida: .

Sekreterare, Gunilla, Englund, Sandelsgatan 35, S-115 33 Stockholm, Sverige, tel: 46-8-660 09 47, fax: 46-8-660 09 47, e-post: dgunilla.englund@swipnet.se, hemsida: .

Vice Sekreterare, Monica, Hörner, Chapmansgatan 3, S-112 36 Stockholm, Sverige, tel: 46-8-650 04 35, fax: , e-post: monica.horner@tele2.se, hemsida: .

 


 1. Deltagare i Nätverksträffen mellan de Nordiska Gastronomiska Akademierna lördagen den 13 november 2004 på Kockska huset och på Residenset i Malmö.

 

Gastronomiska Akademien, ,  ,

Direktör, J Thorsten Andersson, även ledamot i Skåneländska Gastronomiska Akademien

Ledamot, Ralph Edenheim,

Gastronomiska Akademiens Vänförening, ,  ,

Ordförande, Magdalena Ribbing,

Ledamot, Hans-Olof Ramberg,

Västra Gastronomiska Akademien, ,  ,

Preses, Solveig Björcke,

Sekreterare, Alf Carlsson,

Direktör, Torbjörn Eliasson,

son, Magnus Eliasson,

Västra Gastronomiska Akademiens Vänförening, ,  ,

Ordförande, Annerita Olofsson Jansson,

Sekreterare, Totte Wallin,

Måltidsakademien, ,  ,

Vice Ordförande, Carl Jan Granqvist, även ledamot i Gastronomiska Akademien

Styrelseledamot, Christina Möller,

Måltidsakademiens Vänner, ,  ,

Sekreterare, Helena Tallius Myhrman, lämnat återbud

Norrlands Gastronomiska Sällskap & Akademi, ,  ,

Det Danske Gastronomiske Akademi, ,  ,

Vice President, Jan Krag Jacobsen,

Suomen Gastronomien Seura ry, Gastronomernas Förening i Finland, ,  ,

Lilla Sällskapet, ,  ,

Ordförande, Lars-Erik Holm,

Vice sekreterare, Monica Hörner,

Skåneländska Gastronomiska Akademien, ,  ,

Praeses, Sven-Olle Olsson,

Tf Sekreterare, Gunnar Törnquist,

Kassör, Lennart Englesson,

Ledamot, IngaLill Hall,

Hedersledamot, Bengt Holgerson,

Ledamot, Håkan Jönsson,

Ledamot, Ulla-Britt Lentelius,

Hedersledamot, Karl-Erik Olsson, deltager ej i gåsamiddagen

Revisor, Leif Paulsson,

Hedersledamot, Wilhelm Pieplow, Chef de cuisine, deltager ej i gåsamiddagen

Senior, Jan-Öjvind Swahn, även ledamot i Gastronomiska Akademien och Måltidsakademien

Skåneländska Gastronomiska Akademiens Vänförening, ,  ,

Ordförande, Marie Pieplow, krögare Kockska krogen, deltager ej i gåsamiddagen

Sekreterare, Kerstin Adlén,

Vice ordförande, Ingvar Persson,

Styrelseledamot, Inger Stiltjestrand,

Medlem, Ann Björklund,

Medlem, Gull-Britt Nilsson,

Medlem, Thomas Ahlbeck,

Gäster:, , ,  ,

Matkluster,

MatHalland, Projekledare, Hans Bergsten,

Maten i Skåne, Ordförande, Carl Sonesson, deltager ej i gåsamiddagen

Tidning, Restauranger & Storkök,

Chefredaktör, Nils Ellström, deltager lördag middag

Chefredaktör, Lina Wallentinsson, deltager lördag middag

Det här inlägget postades i Protokoll. Bokmärk permalänken.